Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

"Πρακτικά του Β' Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου,
Αθήνα 1989"

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β-401 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΗΡΗΘΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΡΟΣΚΟΡΟ (GALLERIA MELLONELLA)


 Δ. Τσέλιος και, Α. Θρασυβούλου

Σταθμός Γεωργικής 'Ερευνας Χαλκιδικής, 'Αγιος Μάμμας

Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, Τμήμα Γεωπονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

   Το εμπορικό ιδιοσκεύασμα Β-401 του Bacillus thuringiensis, που παρασκεύασε και κυκλοφορεί! η Εταιρεία Sandoz, χρησιμοποιήθηκε για την προστασία των κηρηθρών στην αποθήκη καε στην κυψέλη από του κηρόσκορο (Gallevia mellonella).Οι αποθηκευμένες κηρήθρες προστατεύονται για διάστημα τουλάχιστο 12 μηνών. 0ι κηρήθρες που τοποθετούνται στην κυψέλη μετά την εφαρμογή του Β-<+01,δεν επηρεάζουν τη φυσιολογική ζωή του μελισσιού και η εκτροφή του γόνου σ’αυτές εξελίσσεται ομαλά. Σ’ αντίθεση με τις χημικές μεθόδους, που η εφαρμογή τους απαιτεί λίγη εργασία, αλλά εγκυμονεί κίνδυνους για το μελίσσι και την υγεία του μελισσοκόμου, η χρήση του Β-401 είναι ακίνδυνη, απαι­τείται περισσότερος χρόνος και εργασία.

   Σε σύγκριση με τες φυσικές μεθόδους, θέρμανσης ή κατάψυξης των κηρηθρών, πλεονεκτεί γιατί δεν είναι αναγκαία περαιτέρω προφύλαξη των κηρηθρών από επαναπροσβολης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Το Λεπιδόπτερο Gallevia mellonella, ο μεγάλος κηρόσκορος των μελισσών, προκαλεί σοβαρές ζημιές στις κηρήθρες που αποθηκεύονται ή παραμένουν μέσα στην κυψέλη και για κάποιο λόγο δεν καλύπτονται από τις μέλισσες, Η φροντίδα των μελισσοκόμων να διατηρούν πολυπληθή μελίσσια δεν είναι πάντοτε μέσα στις δυνατότητές τους, ενώ η χρησιμοποίηση χημικών μέσων για την προστασία των κηρηθρών στην αποθήκη ε­νέχει κινδύνους για το μελισσοκόμο και τις μέλισσες και απαιτεί πε­ρισσότερες της μιας εφαρμογές (Burges, 1978, Cantwell et al. , 1972)'. Η εφαρμογή φυσικών μεθόδων, θέρμανσης ή κατάψυξης των κηρηθρών, δεν είναι εφικτή κυρίως γιατί δεν προφυλάσσει τις κηρήθρες από μεταγε­νέστερες προσβολές από τον κηροσκορο (Burges, 1978).

   Ιδιοσκευάσματα του Bacillus thuvingiensis με τις ονομασίες Thu- ricide-HP (Ala-Ud-Din et al. , 1973) και H-Serotype v {Burges, 1977), ενσωματωμένα στο κερί κατασκευής των φύλλων κηρήθρας, προστατεύουν τις κηρήθρες για 1 χρόνο. Το πλεονέκτημα αυτό εξουδετερώνεται από το γεγονός ότι στη μελισσοκομική πρακτική ποικίλλει σημαντικά ο χρόνος από την ημέρα κατασκευής των φύλλων κηρήθρας και χρησιμοποίησής τους από τις μέλισσες για το κτίσιμο των κηρηθρών (Burges, 1978).

   Ικανοποιητικά αποτελέσματα έδωσε η δοκιμή πρόσφατα στις Η.Π.Α. του Certantm για τις κηρήθρες που διατηρούνται στην αποθήκη (Calvert, 1982, Cantwell, 1981). Το Β-401, όπως και το Certantm, είναι ένα επιλεγμένο βιολογικό εντομοκτόνο το οποίο περιέχει δ-ενδοτοξινη και σπόρια του Bacillus thuringiensis Berliner, Σερότυπος V, το οποίο παράγει η φαρμακευτική εταιρεία Sandoz. Το βιολογικό αυτό εντομοκτό­νο μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στα φύλλα κηρήθρας πριν τα κτίσει η μέλισσα (Ala-Ud-Din et al., 1973, Burges, 1977)

   0 Σταθμός Γεωργικής 'Έρευνας Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Ερ­γαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του Α.Π. Θεσσαλονίκης ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του Β-401 για την προστασία των κηρηθρών στην αποθήκη και την επίδραση του φαρμάκου στη γέννα και την εξέλιξη του γόνου. Τα σχετικά πειράματα έγιναν στην περίοδο Σεπτέμβριος 1985 - Αύγουστος 1987 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην εργασία αυτή.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

   Η εξέταση της αποτελεσματικότητας του Β-401 έγινε σε κηρήθρες που αποθηκεύτηκαν και επί πλέον μελετήθηκε η τυχόν επίδρασή του στην εκτροφή γόνου και στις μέλισσες σε κηρήθρες που τοποθετήθηκαν μέσα στην κυψέλη.

Α. Επίδραση του Β-401 στις αποθηκευμένες κηρήθρες

   Εκατόν είκοσι κηρήθρες ραντίστηκαν με διάλυμα Β-401 στο νερό (1:20) και ισάριθμες κηρήθρες με νερό. Οι 80 κηρήθρες με το φάρμακο τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστούς ορόφους, ενώ οι 40 κηρήθρες τοποθετήθη­καν εναλλάξ μία προς μία με 40 κηρήθρες ραντισμένες με νερό.

Η εφαρμογή του φαρμάκου έγινε το Σεπτέμβριο του 1985 και ο έ­λεγχος προσβολής τον Αύγουστο του 1986.Όλες οι κηρήθρες διατηρήθη­καν σε θερμαινόμενη αποθήκη όπου οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 20°- 35°0. Η προσβολή των κηρηθρών από κηρόσκορο διαβαθμίστηκε ως εξής :

0: καμιά ένδειξη προσβολής.

1: ελαφρά προσβολή, σχεδόν χωρίς ορατές ζημιές.

2: μέτρια προσβολή οι κηρήθρες μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν σ'ένα μελίσσι.

3: προχωρημένη προσβολή* οι κηρήθρες δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

4: ολοκληρωτική καταστροφή των κηρηθρών.

Β. Επίδραση του Β — 401 στη γέννα της βασίλισσας «αν την εξέλιξη του γόνου

Σε 5 μελίσσια τοποθετήθηκαν ισάριθμες κηρήθρες ραντισμένες με Β-401 στις οποίες εγκλωβίστηκε η βασίλισσα για να συγκριθεί η γέννα και η εξέλιξη του γόνου με κηρήθρες-μάρτυρες που τοποθετήθηκαν κατά παρόμοιο τρόπο σ'άλλα 5 μελίσσια. Στα μελίσσια αυτά μαρκαρίστηκε έ­νας αριθμός αυγών με τη βοήθεια πλαστικού φύλλου που τοποθετήθηκε σε συγκεκριμένη θέση στο πλαίσιο και παρακολουθήθηκε η ανάπτυξή τους μέχρι το στάδιο του ακμαίου.

Το σκεύασμα του Β-401 , σε φιαλίδια των 120 ml, για όλα τα στάδια των δοκιμών παραχωρήθηκε από την Εταιρεία Sandoz.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Α. Προστασία κηρηθρών στην αποθήκη

Στον πίνακα 1 φαίνεται η αποτελεσματικότητα του Β-401 για την προστασία των κηρηθρών στην αποθήκη. Σ' αντίθεση με τις κηρήθρες – μάρτυρες, οι οποίες στο σύνολό τους καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, οι ραντισμένες κηρήθρες με το Β-401 δεν παρουσίασαν ενδείξεις σοβαρής προσβολής (Εικ. 1 και 2). Δύο κηρήθρες (ποσοστό 2,5%) ψεκασμένες με Β-401 εμφάνισαν μέτρια προσβολή 

                                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ 1                          

Αποτελέσματα χρησιμοποίησης του Β-401 για την προστασία των κηρηθρών από τον κηρόσκορο των μελισσών (Galleria mellonella) στην αποθήκη

 

Βαθμός προσβολής*

 

  Αριθμός  κηρηθρών που εμφάνισε την αντίστοιχη προσβολή

Β-401

Νερό

Β-401**

ανάμικτες

Νερό

ανάμικτες

0

75

0

0

0

1

3

0

10

0

2

2

0

21

9

3

0

8

9

22

4

0

72

0

9

Σύνολο κηρηθρών

80

80

40

40

Όπως δίνεται στα υλικά και μέθοδοι.

** Ψεκάστηκαν με Β-401 και αποθηκεύτηκαν εναλλάξ με κηρήθρες που ψεκάστηκαν με νερό.


Κηρήθρες ραντισμένες με το φάρμακο και τοποθετημένες εναλλάξ με κηρήθρες-μάρτυρες παρουσίασαν ενδιάμεση προσβολή. Προφανώς οι προνύμφες του κηρόσκορου αναπτύσσονταν στις κηρήθρες-μάρτυρες και στη συνέχεια μετακινούνταν στις διπλανές όπου όμως δεν μπορούσαν να συνεχίσουν περισσότερο την ανάπτυξή τους λόγω της παρουσίας του Bacillus thuringiensis.

Εικ. 1. Κηρήθρες ραντισμένες με Β-401 (αριστερά).

Κηρήθρες ραντισμένες με νερό (δεξιά).

Εφαρμογή:Μάιος 1986 – Φωτογράφηση:Νοέμ­βριος 1986

Β. Επίδραση του Β-401 στη γέννα της βασίλισσας και την εξέλιξη του γόνου

   Στα μελίσσια που τοποθετήθηκαν κηρήθρες ψεκασμένες με Β-401 η γέννα της βασίλισσας καθυστέρησε για 5-6 ημέρες, ενώ στο μάρτυρα η γέννα ήταν κανονική. Πιθανώς τα έκδοχα που έχει το φάρμακο να ανέστειλαν για λίγο την ωοτοκία. Στη συνέχεια η εξέλιξη του γόνου ήταν φυσιο­λογική και δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντικές διαφορές (t κριτή­ριο, από το μάρτυρα. Από το σύνολο των 2.013 αυγών που μαρκαρίστηκαν σε κηρήθρες που ψεκάστηκαν με Β-401 εκκολάφθηκαν 1.751 μέλισσες που αντιπροσωπεύει το 86,9%, ενώ στην περίπτωση του μάρτυρα εκκολάφθηκε το 83,4% (Πίν. 2).

Eικ. 2. Παρά την παρουσία κηρόσκορου στον περιβάλλοντα χώρο (νύμφες στον ορθοστάτη του πλαισίου) η κηρήθρα δεν εμφανίζει ορατές ζημιές. Εφαρμογή του Β-401:Μάιος 1986. Φωτογράφηση :Νοέμβριος 1986

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

   Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι μία εφαρμογή με διάλυμα Β-401 είναι αρκετή για την προστασία των κηρηθρών από τον κηρόσκορο (Galleria mellonella) για το διάστημα που συνήθως αποθηκεύονται στη Χώρα μας (περίπου 6 μήνες). Στην περίπτωση που η θερμοκρασία στο χώ­ρο της αποθήκης υπερβεί τους 30°C, επιβάλλεται δεύτερη εφαρμογή.

                                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 2                             

Εκκόλαψη αυγών καν εκτροφή γόνου σε κηρήθρες «ου ψεκάστηκαν με Β-401 (Α) και νερό (Β)

Αριθμός

μελισ-

σών

Αριθμός κελιών με αυγά

Προνύμφες

3ης

Ημέρας

Νύμφες σε σφραγεσμέ να κελιά

Ακμαία

Απώλειες

Απόλυτοι  αριθμοί

A. Μελίσσια που ψεκάστηκαν με Β-401

 

 

 

1

450

400

365

350

100

22,2

2

320

316

310

310

10

3,1

3

450

425.

410

406

44

9,7

4

425

410

395

365

60

14,1

5

368

350

320

320

48

13,0

Σύνολο

2.013

1.901

1.800

1.751

262

13,0

Β. Μελίσσια που ψεκάστηκαν με νερό

 

 

 

1

360

320

315

315

45

12,5

2

350

315

300

300

50

14,2

3

460

300

290

280

180

39,1

4

650

625

620

615

35

5,3

5

350

325

320

300

50

14,2

Σύνολο

2.170

1.885

1.845

1.810

360

16,5

 

   Ο χρόνος και. η εργασία που απαιτείται είναι, περισσότερος απ'αυτόν της εφαρμογής των χημικών μέσων, είναι όμως ακίνδυνο για τις μέλισσες και το μελισσοκόμο και δεν απαιτείται ιδιαίτερη προφύλαξη στην αποθήκευση από επαναπροσβολή, όπως συμβαίνει μετά την εφαρμογή φυσικών μεθόδων (θέρμανση-κατάφυζη) (Burges, 1978).

  Η εκτροφή γόνου δεν επηρεάζεται στις κηρήθρες που επιστρέφονται την άνοιξη στα μελίσσια και ραντίζονται με διάλυμα Β-401 για προστα­σία τους από τον κηρόσκορο μέσα στην κυψέλη. Είναι ενδιαφέρον όμως να ερευνηθεί περαιτέρω λόγος που αποφεύγει η βασίλισσα να γεννήσει σ'αυτές τες κηρήθρες τες πρώτες 5 ή 6 ημέρες και το διάστημα που διαρκεί η προστασία των κηρηθρών μέσα στο μελίσσι.

 

 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β-401 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΗΡΗΘΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΡΟΣΚΟΡΟ (Δ. Τσέλιος, Α. Θρασυβούλου) by Κοσμας Βασιλειαδης on Scribd

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση