Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive


"Πριν από 35 χρόνια στη Ελλάδα η επίσημη πολιτεία θωρούσε το πευκόμελο «ευτελούς αξίας» και «δεύτερης ποιότητας». Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια αναλύσαμε μεγάλο αριθμό δειγμάτων πευκόμελου και τα συγκρίναμε με τα ανθόμελα. Τα αποτελέσματα τα παρουσιάσαμε στο Β’ Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα (15-17 Νοεμβρίου 1983) όπου αποδείξαμε ότι από θρεπτικής τουλάχιστο αξίας τα πευκόμελα ήταν εξίσου καλά εάν όχι καλύτερα από τα ανθόμελα.

Εκτοτε, αποκαταστάθηκε η αξία του πευκόμελου, το προϊόν πήρε την πραγματική του αξία και οι μελισσοκόμοι απολάμβαναν από τους εμπόρους την πραγματική αξία του πευκόμελου. 
Η ιστορική εισήγηση όπως γράφτηκε στα πρακτικά, μια πολύ σημαντική εισήγηση για την πορεία της ελληνικής μελισσοκομίας"
( κ. Ανδρέας Θρασυβούλου)


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΕΥΚΟΜΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΟΜΕΛΟΥ

Υπό

 ΑΝΔΡΕΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ1, ΣΟΦΙΑΣ  ΜΠΛΑΔΕΝΌΠΟΥΛΟΥ2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Το μέλι από μελίτώμματα αποτελεί ίσως το ( 65%) ο περίπου της συνολικής παραγωγής μελιού στην Ελλάδα. Το μέλι αυτό προέρχεται από, μελιτώδεις εκ κρίσεις εντομών που παρασιτούν σε διάφορα είδη φυτών, μυζούν τον χυμό, χρησιμοποιούν ένα μέ­ρος του και το υπόλοιπο το αποβάλουν. Μελιτώδεις εκκρίσεις παράγονταν επίσης και από φυτά χωρίς την μεσολάβηση εντόμων (εφιδρώσεις)      

Οι μέλισσες μαζεύουν τις εκκρίσεις αυτές τις μεταφέρουν στην κυψέλη τους τις εμπλουτίζουν με δίκες τους ουσίες και τελι­κά, τις μετατρέπουν, σε. μέλι,, όπως, ακριβώς γίνεται και με το νέκταρ.                                                                    
Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 38 είδη εντόμων που παρασιτούν σε 31 διαφορετικά φυτά και δίνουν με­λιτώματα εκμεταλλεύσιμα από τις μέλισσες. Ο κύριος όμως όγκος παραγωγής μελιτώματος προέρχεται από το έντομο MARCHALINA HELLENICA. το οποίο παρασιτεί σε διάφορα είδη πεύκου και δίνει το γνωστό πευκόμελο,

Στην Δ, Ευρώπη το μέλι μελιτωμάτων εκτιμάται ιδιαίτερα γιατί είναι πλούσιο σε βιταμίνες, αζωτούχές ουσίες και μεταλλι­κά στοιχεία131. Οι αγορανομικές διατάζεις που ισχύουν στην Ελ­λάδα για το μέλι είναι προσαρμοσμένες σε εκείνες της Ε.Ο.Κ.4 και δεν διαχωρίζουν ποιοτικά τα διάφορα είδη μελιού. Ο Κώδι­κας τροφίμων και ποτών2 που ίσχυε μέχρι τον Ιανουάριο του 1981 θεωρούσε το πευκόμελο σαν κατώτερης ποιότητας μέλι και πιθανό αυτό να είναι μία από τις αιτίες της χημηλής τιμής πώ­λησης του σε σχέση πάντοτε με αλλά είδη μελιού.

1.  Εργαστήριο Σηροτροφίας - Μελισσοκομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονίκης.

2,  Ινστιτούτο Εδαφολογίας, Υπουργείο Γεωργίας, Θεσσαλο­νίκη.

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

 Τα δείγματα μελιού που αναλύθηκαν πάρθηκαν από παρα­γωγούς. Η κατάταξή τους σε ανθόμελα ή πευκόμελα έγινε με δά­ση τις πληροφορίες που πήραμε από τους ίδιους τους παραγω­γούς, την οργανοληπτική τους εξέταση και τα μικροσκοπία τους χαρακτηριστικά9. Η υγρασία των δειγμάτων προσδιορίστηκε έμμεσα από τον δείκτη διάθλασης (με διαθλασίμετρο) στους 20°C. Η τέφρα με­λετήθηκε σε προξηραθέντα δείγματα τα οποία τοποθετήθηκαν σε κλίβανο σε θερμοκρασία 600°C για 24 ώρες*. Ο προσδιορι­σμός της γλυκόζης έγινε με οξείδωσή της σε γλουκονικό οξυ και με ογκομετρικό υπολογισμό με NA2S203(3). Η σουκρόζη προσδιορίστηκε έμμεσα, με αφαίρεση των αναγοντων ζαχάρων από τα συνολικά ανάγοντα μετά την ίμδερτοποίηση των ζαχά­ρων του μελιού με H2SO4 Τα ανάγοντα ζάχαρα προσδιορίστη­καν με αναγωγή του φελίγγειου υγρού σύμφωνα με την μέθο­δο LANE - ΕΥΝΟΝ5 ενώ η φρουκτόζη με αφαίρεση της γλυκό­ζης από' τα ανάγοντα ζαχαρα.

Για την ανάλυση των μεταλλικών στοιχείων 10 QR μελιού αναμίχθηκαν με 2 ML πυκνό H2S04 θερμάνθηκαν μέχρι εξατμησης με ατμόλουτρο και τοποθετήθηκαν σε κλίβανο 6000C, για 6 ώρες. Η τέφρα πάρθηκε με 5 ML διαλύματος HCL (1 : 10 ) και αραιώθηκε στον όγκο των 250 ML. Από το διάλυμα αυτό το ασβέστιο και μαγνήσιο προσδιορίσθηκαν ογκομετρικά σε 0,01N EDTA, το νάτριο και κάλιο προσδιορίστηκε με φλογο­φωτόμετρο βαθμολογημένο με πρότυπες καμπύλες και τέλος το αργίλιο, το πυρίτιο, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το νικέλιο και ο φώσφορος προσδιορίστηκαν φασματοσκοπικά στα αντίστοιχα μήκη κύματος,

Η διαστάση υπολογίσθηκε με την μέθοδο SCHADE και εκ­φράστηκε σε ML αμύλου (1ο)ο) που υδρολύονται από το ένζυ­μο που βρίσκεται σε 1 GR μελιού για 1 ώρα και 400C. Η  υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) υπολογίστηκε από το χρώμα που δημιουργήθηκε από την αντίδραση 0,5ο) ο βαρδιτουρικου οξεος με την HMF που υπάρχει σε 0,4 GR μελιού παρουσία 10ο)ο P-TOLÜID1NE5. Το χρώμα βρέθηκε φασματοσκοπικά σε 20o)o υδατικό διάλυμα μελιού στα 560 ΝΜ και το ΡΗ με πεχάμετρο τυ- που BECKMAN.


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

Στον πίνακα 1, δίνεται ο αριθμός των δειγμάτων ανθόμελου και πευκόμελου που αναλύθηκαν καθώς επίσης και ο μέσος όρος και το εύρος των αναλυτικών τιμών των συστατικών που βρέ­θηκαν.

Η ποσότητα υγρασίας δεν διέφερε σημαντικά στις δύο κατη­γορίες μελιού. Δύο ανθόμελα και ένα πευκόμελο είχαν ποσοστά υγρασίας που ευνοούν την ζύμωση του προϊόντος (άνω των 19ο) ο) ενώ στα υπόλοιπα η υγρασία κυμάνθηκε σε επιθυμητά για την ποιότητα του μελιού όρια.

Η περιεκτικότητα του πευκόμελου σε τέφρα βρέθηκε υψηλό­τερη από την αντίστοιχη των ανθόμελων. Πιστεύεται ότι μέλια με υψηλά ποσοστά τέφρας έχουν και υψηλή θρεπτική αξία γιατί περιέχουν περισσότερα μεταλλικά στοιχεία από άλλα είδη με­λιού. Τα μεταλλικά στοιχεία γενικά συμβάλλουν θετικά στον μεταβολισμό και την θρέψη και του ανθρώπου, γι’ αυτό και η παρουσία τους στο μέλι τονίστηκε ιδιαίτερα από διάφορους συγ­γραφείς. Στον πίνακα 2, δίνονται τα αποτελέσματα ανάλυ­σης μεταλλικών στοιχείων που έγινε σε ελληνικά ανθόμελα και πευκόμελα. Τα πευκόμελα έχουν συνολικά μεγαλύτερη συγκέν­τρωση μεταλλικών στοιχείων από τα ανθόμελα. Τα στοιχεία που βρίσκονται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα πευκόμελα είναι το νάτριο, το κάλιο και το πυρίτιο, ενώ στα υπόλοιπα δεν παρα­τηρούνται σημαντικές διαφορές.

Τα πευκόμελα είναι περισσότερα σκουρόχρωμα από τα αν­θόμελα. Τα σκουρόχρωμα μέλια θεωρούνται ότι έχουν υψηλότε­ρη θρεπτική αξία από τα ανοικτόχρωμα γιατί είναι πλουσιότε­ρα σε μεταλλικά στοιχεία1 όπως διαπιστώθηκε και από τα απο­τελέσματα της εργασίας αυτής.

Το ρΗ των πευκόμελων είναι επίσης υψηλότερο. Πιθανό το σχετικά υψηλό pΗ των πευκόμελων να είναι ένας από τους πα­ράγοντες που συντελούν στο να αυξάνει με βραδύτερο ρυθμό η ΗΜF των αποδοθηκευμένων πευκόμελων από εκείνο των ανθό­μελων10.

 

Οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης, φρουκτόζης και αναγόντων ζαχάρων βρέθηκαν στα πευκόμελα να είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στα ανθόμελα. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης ( 30ο) ο) συντελούν στο να κρυσταλ­λώνουν τα πευκόμελα με βραδυτερο ρυθμό7 ενω οι χαμηλές συγ­κεντρώσεις φρουκτόζης τους προσδίδει λιγότερο γλυκειά γεύ­ση. Τα ανάγοντα ζάχαρα πιθανό να επηρεάζουν αρνητικά την διακίνηση του πευκόμελου, γιατί δεν ανταποκρίνονται πάντοτε με τις νομοθετημένες αγορανομικές διατάξεις". Η σουκρόζη που βρίσκεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στα πευκόμελα δεν συμ­βάλλει αποφασιστικά στην ποιότητα του προϊόντος.

Η ΗΜF και το ένζυμο διαστάση είναι τα κυριώτερα κριτή­ρια που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του βαθμού θέρ­μανσης, της νοθείας με ιμβερτοζάχαρο και της παλαίωσης του προϊόντος. Η φυσιολογική περιεκτικότητα των ελληνικών ανθόμελων και πευκόμελων σε ΗΜF είναι χαμηλή (0,00 - 16,10). Στα δείγματα παραγωγών που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυ­τή δεν βρέθηκαν διαφορές ως προς την περιεκτικότητά τους σε ΗΜF. Σε εμπορικά όμως δείγματα τα ανθόμελα είχαν υψηλότε­ρες συγκεντρώσεις ΗΜF. Πιθανό τα ανθόμελα να θερμαίνον­ται περισσότερο από τα πευκόμελα στο στάδιο της επεξεργα­σίας τους λόγω του ταχύτερου ρυθμού κρυστάλλωσης.

Η περιεκτικότητα σε διαστάση είναι χαμηλότερη στα πευ­κόμελα Το γεγονός αυτό ενώ δεν έχει καμμιά διαιτητική αξία για τον άνθρωπο είναι σημαντικό για την ποιότητα του προϊόν­τος γιατί τα μέλια με χαμηλή δραστηριότητα διαστάσης φθάνουν ευκολότερα με την αποθήκευση ή την θερμική τους επεξεργα­σία στα νομοθετημένα όρια των βιομηχανικών μελιών.

Συμπερασματικά οι διαφορές και ομοιότητες που προεκυψαν από την συγκριτική αυτή μελέτη υποδηλώνουν ότι το ελλη­νικό πευκόμελο δεν υστερεί σε συστατικά από το ανθόμελο και δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν κατώτερης ποιότητας μέλι. Η περιεκτικότητα του πευκόμελου σε μεταλλικά και αλλα στοιχεία του προσδίδουν υψηλή θρεπτική αξία ενω οι συγκεντρώ­σεις γλυκόζης βοηθούν να διατηρείται σε ρευστή κατάσταση.


 

Πίνακας 1.Χημική σύνθεση ελληνικού ανθόμελου και πευκόμελου

Table 1. Chemical composition of Greek blossom honey and honeydew-honey

 

Χημικά συστατικά Chemical components

Ανθόμελα (Blossom honey)

 

 

 

Πευκόμελα(Honeydew honey)

Αρ.δειγμάτ. Mo.of samples

Μέσος όρος Mean

Εύρος

Range

Αρ. δειγμάτ. Mo.of samples

Μέσος όρος Mean

Εύρος

Range

Υγρασία (moisture)

55

16,4α

14,1

- 19,8

48

16,5α

13,4 - 20,0

Τέφρα(ash) %

44

0,35α

0,14

- 0,57

38

0,58β

0,41 - 0,53

pH

44

4,15α

3,65

- 4,85

3R

4,90β

3,95 - 5,40

HMF ppm

20

4,61α

0,00

- 15,20

33

3,30α

0,00 - 16,10

Γλυκόζη (glucose)

20

31,6α

27,2

- 36,6

24

28,3β

25,9 - 31,9

Φρουκτόζη (fructose)

20

34,9α

32,8

- 37,6

24

31,23

28,6 - 33,9

Ανάγοντα (reducing sugars)

20

66,5α

60,0

- 74,2

24

59,5β

54,5 - 65,8

Σουκρόζη (sucrose)

20

4,6α

1,4

- 6,50

24

6,2β

2,1 - 8,2

Χρώμα (color) 56Cbim

49

0,396α

0,115

- 0,662

35

0,6148

0,348 - 0,925

Διαστάση(diastase) DN-Shade

20

47,63α

21,3 -

- 60,3

29

29,68β

15,1 - 62,0

'Μέσοι όροε με διαφορετικό γράμμα αλφαβήτου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (Ρ<^5%). Η σύγκριση να γίνεται πάντοτε οριζόντια στην ίδια γραμμή.

 

Πίνακας 2. Μεταλλικά στοιχεία των ελληνικών ανθόμελων και πευκόμελων (% ολικής τέφρας) Table 2. Mineral content of. Greek blossom honey and honeydew-honey (X total ash)

 

Μεταλλικά στοιχεία Minerals

Ανθόμελα Blossom honey

Πευκόμελα Honeydew honey

Μέσος όρος Mean

Εύρος

Range

Μέσος όρος Mean

Εύρος

Range

Ασβέστιο (Ca)

8,2

2,7 -13,1

9,2

6,7 -12,1-

ίώσφόρος (P)

6,3

3,3 - 9,2

6,4

2.2 - 9.2

Κάλιο (K)

44,7

38,2 -63,0

48,6

35,2 - 67,5

Νάτριο (Na)

13,7

3,6 -17,8

15.1

8.4 -22.4

Μαγνήσιο (Mg)

2,6

2,7 - 3..1

2,6

2,2 - 2.9

Αργίλιο (Άl)

1,3

0,7 - 2,3

1,6

0.7 - 2,1

Πυρίτιο (Si)

0,57

0,23- 0,84

        0,70

0.56- 0,87

Σίδηρος (Fe)

0,27

0,21- 0,33

        0,27

0,22- 0.39

Ψευδάργυρος (Ζη)

0,02

0,01- 0*09

0,02

0,01- 0.03

Νικέλιο (ΡΙ1)

0,03

0,01- 0,05

0,02

0,01- 0,03

Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν δέκα ανθόμελα και δέκα πευκόμελα. Ten samples of blossom honey and ten samples of honeydew honey were used for this analysis.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Το πευκόμελο σε σύγκριση με το ανθόμελο έχει υψηλότερα ποσοστά τέφρας, μεταλλικών στοιχείων και σουκρόζης, και χα­μηλότερα ποσοστά γλυκόζης και φρουκτόζης. Είναι σκουρότε­ρου χρώματος και έχουν περίπου την ίδια συγκέντρωση υγρα­σίας και ΗΜF. Η δραστηριότητα του ενζύμου διαστάση ήταν μικρότερη στα πευκόμελα.

Τα αποτελέσματα αυτά παράλληλα με δημοσιευμένα στοι­χεία που σχετίζονται με την χημική σύνθεση των μελιτωμάτων αποδεικνύουν ότι το πευκόμελο είναι ποιοτικά εξ ίσου καλό με άλλα είδη μελιού που παράγονται και εμπορεύονται στην Ελλάδα.

 

SUMMARY

A COMPARATIVE ANALYSIS OF GREEK BLOSSOM AND HONEYDEW HONEY

by

ANDREA THRASYVOULOU AND SOFIA BLADENOPOULOU

In comparison with blossom honey, honeydew honey has a higher con­tent of aoh, of minerals and of sucrose, a lower concentration of glucose, of fructose and lower diastase activity, a darker coloration and about the same amount of water and of HMF concentration. These findings along with the so far published information indicated that the greek honeydew honey is equal good in quality with other type of honey produced and marketed in Greece.


 Η εισήγηση σε πρωτότυπη μορφή : 

 

 

Συγκριτικη αναλυση του ελληνικου πευκομελου και ανθομελου by Κοσμας Βασιλειαδης on Scribd

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση