Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διοργανώνει ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες στις εγκαταστάσεις του. Τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες, μελισσοκόμους και περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

Ημερομηνία

Τίτλος εκπαίδευσης

Ωρες

εκπαίδευσης

Κόστος €

Ιαν. 21-22

Εχθροί και ασθένειες μελισσών

16

70

Φεβρ.11-12

Βιολογική μελισσοκομία

16

70

Μαρτ. 4-5

Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας

16

70

Μάρτ. 11-12

Προϊόντα κυψέλης

16

70

Απρ. 8-10

Ξεκινάμε τη μελισσοκομία

24

100

Απρ. 21-23

Ξεκινάμε τη μελισσοκομία

24

100

Μάιος 6-8

Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη

24

130

Μάιος 20-22

Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη

24

130

Ιούν. 24-26

Ξεκινάμε τη μελισσοκομία

24

100

Σεπτ. 9-11

Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη

24

130

Σεπτ.23-25

Ξεκινάμε τη μελισσοκομία

24

100

Οκτ. 7-8

Εχθροί και ασθένειες μελισσών

16

70

Οκτ. 21-22

Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας

16

70

Νοέμ 11-12.

Προϊόντα κυψέλης

16

70

Νοέμ 25-26

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων κυψέλης

16

130

 

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

Εχθροί και ασθένειες μελισσών. Η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστο 8 ώρες την ημέρα και είναι στοχευμένη στην αντιμετώπιση των κυριότερων ασθενει­ών (βαρρόα, νοσεμίασης, αμερικάνικης σηψιγονίας, ασκοσφαίρωσης, ιώσεων) και εχθρών των μελισσών (κηρόσκωρος, σφήκες, μικρό σκανθάρι κ.ά). Η δι­δασκαλία στηρίζεται στη γνώση που παράγεται από την ερευνητική δραστηριό­τητα του εργαστηρίου το οποίο σε συνεχείς πειραματισμούς μελετά την αποτελεσματικότητα, τη μελισσοτοξικότητα και την ασφάλεια στα προϊόντα της μέλισ­σας διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων και τεχνικών αντιμετώπισης των εχθρών και των ασθενειών των μελισσών. Παράλληλα με τη θεωρία, οι εκπαι­δευόμενοι εξασκούνται στη διάγνωση και αντιμετώπιση των εχθρών και ασθε­νειών με ή χωρίς φάρμακα.

Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας. Στην εκπαιδευτική αυτή ενότητα πα­ρουσιάζονται οι κυριότερες μελισσοκομικές νομές που έχουμε στη χώρα μας, καθώς και η προετοιμασία των μελισσών για την καλύτερη εκμετάλλευση τους. Στο σεμινάριο αυτό μεταφέρεται η μακροχρόνια εμπειρία του εργαστηρίου στην διατροφή της μέλισσας που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της άμυνας του μελισσιού, και την αύξηση της παρα­γωγικότητά του.

Βιολογική μελισσοκομία. Η παραγωγή προϊόντων κυψέ­λης με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, αφορά μελισσοκόμους ευαισθητοποιημένους στις αρχές της βιολογικής γε­ωργίας. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε., τα στάδια μετατροπής της συμβατι­κής μελισσοκομίας σε «βιολογική», τους κανόνες της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής, την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών χωρίς χημικά φάρμακα και τους οργανισμούς πιστοποίησης.

Προϊόντα κυψέλης. Στις δύο ημέρες εκπαίδευσης, συνο­λικά 16 ώρες, καλύπτονται θέματα σχετικά με το μέλι, το βα­σιλικό πολτό, τη γύρη, την πρόπολη, το κερί και το δηλητή­ριο της μέλισσας. Δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αμιγείς κατηγορίες μελιού, για τα φυσικοχημικά, μικροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και για τις ιδιότητές τους. Πραγματοποιείται πρακτική εξά­σκηση σε μεθόδους συλλογής δηλητηρίου της μέλισσας , γύ­ρης, πρόπολης και αξιοποίησης όλων των προϊόντων κυψέ­λης.

Ξεκινάμε τη μελισσοκομία. Αφορά εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να ξεκινήσουν την μελισσοκομία και είτε δεν έχουν μέχρι σήμερα επαφή με τις μέλισσες, είτε οι γνώση και η εμπειρία τους είναι περιορισμένη και δεν τους επιτρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα στη μελισσοκομία. Στόχος του σε­μιναρίου είναι η εξοικείωση με το μελίσσι, η οργάνωση της μελισσοκομικής γνώσης και η σωστή καθοδήγηση του νέου μελισσοκόμου στα πρώτα βήματά του. Η εκπαίδευση καλύ­πτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θεω­ρητικά μαθήματα αλλά και πρακτική εξάσκηση στο πανεπι­στημιακό μελισσοκομείο.

Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη. Αφορά επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει παράλλη­λα με τη θεωρία και την εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε μεθόδους βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού που αναπτύχθηκαν από το προσωπικό του εργαστηρίου. Πα­ρουσιάζεται ο εξοπλισμός και τα απαραίτητα εφόδια για τη βασιλοτροφία και τονίζεται η αναγκαιότητα της βελτίωσης .

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων κυψέλης. Αφορά μελισ­σοκόμους, τυποποιητές, διακινητές μελιού και γενικά άτο­μα που παράγουν και εμπορεύονται μέλι ή άτομα που ασχο­λούνται ή θα ασχοληθούν σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου προϊόντων μέλισσας. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστο 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Δί­νονται πληροφορίες για τη νομοθεσία της Ε.Ε. και τις απαι­τήσεις συσκευασίας, ετικέτας και πιστοποίησης, τις παραμέ­τρους στις οποίες θα πρέπει να αναλύεται το μέλι, τα αναλυ­τικά χαρακτηριστικά των ελληνικών αμιγών κατηγοριών με­λιού , και την ποιότητα και ασφάλεια του ελληνικού μελιού. Στην πρακτική εξάσκηση οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται σε μεθόδους χημικής ανάλυσης του μελιού και εξοικειώνονται με τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για ένα απλό εργαστήριο χημικών αναλύσεων μελιού.

Ποιοι θα διδάξουν

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από το έμπειρο προ­σωπικό το εργαστηρίου. Πρόκειται για καθηγητές, διδάκτο­ρες και υποψήφιους διδάκτορες εξειδικευμένους σε μελισσοκομικά θέματα με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας.

 

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

1

Δρ. Χρυσούλα Τανανάκη

Επίκουρος καθηγήτρια, Διευθύντρια εργαστηρίου

2

Δρ. Ανδρέας Θρασυβούλου

Ομότιμος καθηγητής

3

Δρ. Μαρία Δήμου

Επιστ. συνεργάτης

4

Δρ. Εμμανουήλ Καραζαφείρης

Επιστ. συνεργάτης

5

Δρ. Γιώργος Γκόρας

Επιστ. συνεργάτης

6

Κανέλης Δημήτριος

Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)

7

Λιόλιος Βασίλης

Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)

7

Ροδοπούλου Μαριάννα

Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)

8

Αργενά Νικολία

Επιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)

9

Ελισάβετ Λαζαρίδου

Επαγγελματίας Μελισσοκόμος

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση